W dniu 20.09. 2012 w Rzędowicach odbyło się zebranie wiejskie. Rozpoczęło się o godz. 16.30 i trwało do godz. 20.15. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 43 osoby + kilka osób z Szemrowic, które opuściły zebranie po 1- szym temacie, czyli elektrownie wiatrowe oraz osoby zaproszone – p. Burmistrz Róża Koźlik, Sekretarz Gminy p. Waldemar Krafczyk, przew. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu p. Damian Karpiński, pracownicy urzędu p. Mateusz Czerniak, Adrian Dylong i Liliana Adamska oraz p. Helena Kościelny, która z urzędu protokołowała przebieg zebrania. Zebranie prowadziła pani Burmistrz – przewodnicząca zebrania, która udzielała głosu poszczególnym osobom do poprowadzenia poszczególnych tematów. Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne, gdyż mieszkańcy sołectwa Rzędowice zostali poinformowani o zebraniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacja z terminem, miejscem i godziną spotkania została wywieszona na tablicach informacyjnych oraz ustnie przekazana przez sołtysa i radę sołecką.

Przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

1. Elektrownia wiatrowa
2. Ustawa śmieciowa
3. Fundusz sołecki na 2013 rok
4. Sprawy różne

Streszczenie przebiegu obrad:
Na początku sołtys Ewa Wildau przywitała p. Burmistrz, zaproszonych gości i mieszkańców sołectwa. Pierwszym tematem była prezentacja multimedialna przedstawiona przez firmę Windprojekt z Inowrocławia dotycząca mającej powstać w Rzędowicach farmy wiatrowej w ilości 4 sztuk . Temat ten zakończył się tym ,że mieszkańcy sołectwa mają jeszcze raz określić się poprzez złożenie podpisu czy są za czy przeciw powstaniu wiatraków w Rzędowicach . W drugim punkcie podinspektor Mateusz Czerniak zapoznał mieszkańców z problematyką związaną z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Punkt trzeci to fundusz sołecki na 2013 r. Tutaj pani sołtys najpierw podziękowała za prace wykonane w tym roku oraz przedstawiła propozycje na rok 2013.

A oto one:
– wykonanie oświetlenia w Bzionkowie – usługa 10 000
– zakup kamienia na utwardzenie dróg na Pustkowiu w Rzędowicach – 3 500
– wykonanie 2 szt. drzwi wewnętrznych do sali przy ul. Dobrodzieńskiej 10 – usługa – 1 800
– zakup lodówko – zamrażarki do budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 10 – 1 185,37

Razem do wydania sołectwo Rzędowice ma kwotę 16 485,37 zł.

Następnie przedstawione propozycje przedyskutowano oraz poddano pod głosowanie.

Wyniki głosowania:
za przyjęciem uchwały w sprawie zaplanowania zadań z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 było 43 uczestników zebrania
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się od głosu 0 uczestników zebrania
Uchwała została przyjęta.

W sprawach różnych: osoby, których dzieci muszą wnosić opłaty za przejazd busem do szkoły wyraziły swoje niezadowolenie, dalej pani sołtys rozliczyła się ze zboża jakie trafiło do sołectwa po gradobiciu. Przekazała ile ton sołectwo otrzymało, ilu rolników skorzystało z pomocy i jak dzieliła to zboże. Przekazała także, że jest jeszcze do wykorzystania kwota pieniędzy dla rolników na zakup np. paszy.

Sołtys i Rada sołecka dziękują mieszkańcom za zaufanie i przegłosowanie funduszu na 2013 rok. Każdego roku będziemy chcieli przy Waszym wsparciu zrobić coś dobrego i pożytecznego dla naszej wsi. W dalszym ciągu prosimy Was o propozycje na dalsze lata, bo rok szybko mija i za rok znów musimy coś poddać pod głosowanie (oczywiście zakładając, że dalej będzie fundusz sołecki).


Comments are closed