DFK/Stowarzyszenie

 

Zarząd:

Prezes – Elżbieta Sacha
Zastępca – Lidia Klich
Skarbnik – Eugeniusz Sklorz
Sekretarz – Kornelia Zając

Adres:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim Koło Rzędowice
ul. Dobrodzieńska 10
46-380 Rzędowice

Die neue Edition der Samstagskurse für Kinder auch bei uns im DFK Rzendowitz

In diesem Jahr wird in unserer Begegnungsstätte der Samstagskurs für Kinder zum ersten Mal angeboten.

Er bietet vor allem für die Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren die Gelegenheit jeden Samstag die deutsche Sprache zu lernen und zu gebrauchen. Dies geschieht nicht durch einfaches Einprägen von grammatischen Regeln, sondern auf spielerische Weise.

Im Fokus steht der Spaß beim Gebrauch und Erlernen neuer deutscher Wörter.

Die Herbst Edition dauert insgesamt 10 Wochen – drei Unterrichtsstunden je Samstag zwischen 10.00 und 13.00 Uhr für max. 15 Kinder in einer Gruppe.

Die Kinder haben keinen normalen Unterricht, sondern lernen vor allem praktisch. Das Hauptziel ist die Gestaltung einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen Atmosphäre, einer vielseitigen und lockeren Form. Dazu benötigt man vor allem verschiedene didaktische Methoden, die der Lehrerin an zusätzlichen Weiterbildungen näher gebracht wurden.

Die Treffen beziehen sich u.a. auf Traditionen und Kultur. Im Kurs werden u.a. solche Themen, wie der Herbst, der Sankt Martinstag, Weihnachten durchgenommen.

Den teilnehmenden Kindern werden Bastelarbeiten, neue Spiele und Lieder angeboten. Zudem werden auch kleine Ausflüge bzw. Spiele im Freien vor Ort ermöglicht. Dabei wird die Möglichkeit geben die deutsche Sprache zu benutzen.

Als eine Art Resümee des Projektes wird von der führenden Lehrerin eine deutschsprachige Postkarte Rzendowitz angefertigt und dem VDG Oppeln überreicht.

Das Projekt wird von den Mitteln des Bundesministeriums des Inneren der BRD finanziert und ab diesem Semester (Herbst- und Frühlingssemester) auch von den Mitteln des polnischen Innenministeriums.

Die Zahl der Samstagsschulen in der Oppelner Wojewodschaft beläuft sich auf 70 Gruppen.

Mittels dieses Sprachprojektes soll bei den Kleinsten die Freude und das Interesse am Erlernen der deutschen Sprache erweckt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kurses ist aber auch die indirekte Förderung der schulischen Lernmotivation.

Zarząd:

 
Prezes Grzegorz Sacha
Wieceprezes Krzysztof Zacha
Skarbnik Tomasz Wonsik
Sekretarz Jolanta Krafczyk

 

Adres: ul. Dobrodzieńska 10, 46-380 Rzędowice

tel. kontakt.

 

NIP 576-14-79-993
REGON 5324451363
Konto: Bank Spółdzielczy w Leśnicy – Oddział w Dobrodzieniu,
nr 47 8907 1047 2005 4000 1001 0001

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI RZĘDOWICKIEJ

 

 

 

z siedzibą w Rzędowicach zostało utworzone w dniu 8 maja 2004 roku uchwałą nr 3/2004 Walnego Zgromadzenia Założycielskiego. Swoją działalność statutową Stowarzyszenie rozpoczęło 30 czerwca 2004 roku. SPZRz liczy 34 członków zwyczajnych. Stowarzyszenie posiada swój znak. Jest nim godło drugiej pieczęci rzędowickiej używanej po roku 1857 ukazującej bukiet kwiatów z napisem w otoku „Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej”

 

 

 

 

Cele Stowarzyszenia:

– budowa społeczeństwa obywatelskiego,

– rozwój infrastruktury technicznej wsi,

– ochrona dziedzictwa kulturowego,

– ochrona walorów i zasobów środowiska przyrodniczego,

– poprawa bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego,

– wspieranie lokalnych producentów rolnych oraz drobnej wytwórczości,

– poprawa stanu zdrowotnego,

– rozwój sportu i edukacji,

– ochrona interesów wspólnoty,

– pomoc charytatywna dla potrzebujących mieszkańców.

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

– pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych,

– prowadzenie programów i projektów służących realizacji celów statutowych,

– organizowanie prac inwestycyjnych,

– integrowanie społeczności lokalnej,

– organizowanie imprez kulturalno-sportowych oraz programów edukacyjnych,

– współpracę z innymi podmiotami w realizacji celów statutowych,

– prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i współpraca z ośrodkami masowego przekazu,

– pomoc lokalnej społeczności w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych.

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej jest współgospodarzem Domu Spotkań, w którym znajduje się sala zaopatrzona w stoły, krzesła oraz mały aneks kuchenny, w którym znajdują się podstawowe przedmioty zastawy kuchennej. Budynek ten znajduje się w centralnym miejscu wsi w tzw. ryneczku. Mieszkańcy wykonują bieżące naprawy, dbają o ład i porządek w budynku oraz wkładają wiele starań o atrakcyjne otoczenie budynku.

 

Od momentu przystąpienia do programu „Odnowy Wsi” w 2004 r. Stowarzyszenie wykonało następujące zadania:

– zakup i montaż nowego ogrodzenia wokół byłej szkoły (170 mb),

– modernizacja boiska sportowego,

– współudział w remoncie kaplicy w Rzędowicach pw. Matki Boskiej Różańcowej w ramach dbałości o dziedzictwo kulturowe,

– zakup nagłośnienia do kaplicy,

– budowa placu zabaw dla dzieci,

– remont kapliczki przydrożnej św. Jana,

– uruchomienie ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży wyposażonej w gry planszowe i tenis stołowy,

– remont świetlicy dla młodzieży przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego,

– organizowanie cyklicznej imprezy jakim jest festyn wiejski pn. „Wszystko swojskie”

(wraz z Kołem Łowieckim „Łoś” z Bytomia),

– organizacja dożynek gminnych w 2008 roku,

– dbanie o estetykę otoczenia (systematyczne koszenie trawy, sprzątanie placów).

 

 

Corocznie Stowarzyszenie organizuje takie imprezy jak:

– Dzień Matki (w maju),

– Dzień Dziecka (w czerwcu),

– Festyn wiejski „Wszystko Swojskie” (w sierpniu),

– Spotkanie opłatkowe i jasełka (w grudniu).

 

 

 

Nadmienić należy, iż realizacja w/w działań była możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców sołectwa oraz pracy w czynie społecznym. Fundusze na częściowe zrealizowanie powyższych zadań pochodzą ze środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miejski w Dobrodzieniu na działalność stowarzyszenia. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej w 2007 r. złożyło wniosek o dotację w konkursie „Nasza wieś – naszą szansą”, jednak dotacji na jego realizację nie otrzymało.

 

 

 

 

Na ukończeniu jest projekt upiększenia centrum wsi w ramach programu „Rewitalizacja Centrum Wsi” obejmujący:

– budowę zatoczki dla autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkoły oraz parkingu,

– ułożenia krótkiego chodnika wzdłuż drogi powiatowej,

– budowę dróg dojazdowych do budynków użytku publicznego,

– ułożenie kostki wokół kaplicy wraz z montażem schodów z poręczą.

– utworzenie muzeum sprzętu i maszyn rolniczych; maszyny rolnicze są już zgromadzone oraz omawiane są też plany remontu obiektu wystawowego.

 

 

 

 

 

Od 1 czerwca 2009 roku trwa realizacja zadań w ramach Społeczno-Edukacyjnego Projektu „Wszechnica Wiejska w Rzędowicach” przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Opolskiego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie „Realizacje”.